Statens Vegvesen logo
GODT SAMSPILL: Blikkontakt og tydelige tegn er viktig for å spille hverandre gode i trafikken. Foto: Johnér

Hvem er du i trafikken?

Vi har aldri vært flere i trafikken. Derfor er det ekstra viktig å spille hverandre gode.

Dagens trafikkbilde er komplekst. I trafikken er det både kjørende, gående, syklende, folk på elsparkesykkel eller skateboard, og personer med barnevogn.

Det er trangt om plassen, og en økende andel myke trafikanter krever at vi alle viser ekstra hensyn.

Det handler rett og slett om god trafikkultur, uavhengig av om du kjører bil, sykler eller går. Ofte skal det ikke mer til enn å vise litt ekstra hensyn, være oppmerksom og å gjøre seg synlig og forstått, sier Elin Fykerud Johannessen, prosjektleder for samspillskampanjen i Statens vegvesen.

De ni store byområdene i Norge har avtalt at all økning av reiser skal tas ved kollektivtransport, gange eller sykkel.

Myke trafikanter har høyere risiko enn bilister for å bli drept eller skadet i trafikken. Når vi blir flere myke trafikanter, kan risikoen for ulykker øke. Dette ønsker vi å unngå, og vi håper folk tar til seg oppfordringene våre, sier Johannessen.

Mange har opplevd utrygge situasjoner

En undersøkelse nylig gjennomført av Statens vegvesen, viser at 6 av 10 ofte eller av og til opplever utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper. Derfor ruller Statens vegvesen nå ut en kampanje med søkelys på nettopp samspill i trafikken.

De fleste av oss har ulike roller i trafikken i løpet av en uke.

Når du sykler, irriterer du deg kanskje over at bilene kommer for nære eller ikke ser deg godt nok. Som bilist har du kanskje irritert deg over at syklister ikke gir tydelig tegn, eller sykler på rødt lys. Hvis du for eksempel er på spasertur med en besteforelder, er du kanskje mer oppmerksom overfor andre som er i trafikken, enn om du hopper på en elsparkesykkel for å rekke en avtale i byen.

To syklister i trafikken

ULIKE ROLLER: Gjennom en uke, har du gjerne flere roller i trafikken. En dag er du syklist, en annen dag bilist. Har du tenkt over hvordan du oppfører deg i trafikken ut fra hvilken trafikantrolle du har? Foto: Johnér

Vi vil at folk skal reflektere over de ulike rollene vi har, og hvordan vi selv oppfører oss i trafikken, sier Elin Fykerud Johannessen og legger til:

Du må rett og slett tenke over hvem du egentlig er i trafikken!

Vi opplever samspillet ut fra hva vi gjør

Ulike trafikantgrupper opplever samspillet i trafikken ulikt. Det viser en rapport som Transportøkonomisk institutt gjennomførte for Statens vegvesen i 2020:

Syklister sier det er problematisk at bilister passerer for nært, at de ikke bruker blinklys og ikke bestandig overholder vikeplikten. De føler seg ofte utrygge i situasjoner med store kjøretøy fordi de kan ende i blindsonen til sjåføren, som kanskje glemmer å sjekke nettopp blindsonen.

Bilister på sin side opplever samspillet annerledes. De er ofte frustrert over gående og syklende som i for liten grad bruker lys og refleks i mørket og er uoppmerksomme og uforutsigbare, viser rapporten.

Rapporten viser også at når vi sykler eller kjører bil, er vi for dårlige til å gi tegn: manglende bruk av blinklys i rundkjøring og ved feltskifte, nevnes av mange som en utfordring.

BLI SETT: Ett viktig råd for godt samspill i trafikken, er å være sikker på at andre faktisk ser deg.

BLI SETT: Ett viktig råd for godt samspill i trafikken, er å være sikker på at andre faktisk ser deg. Foto: Johnér

Viktig å vise tydelig hvor man skal

Nå oppfordrer Statens vegvesen bilister, syklister og fotgjengere til å spille hverandre gode, og holde veien trygg for alle ved å bli mer bevisste på hvem vi egentlig er i trafikken.

Både syklister, bilister og de som kjører elsparkesykkel må gi tydelige tegn på hvor de skal.

Johannessen kommer til slutt med noen tips til alle trafikantgrupper: 

Vær sikker på at de andre i trafikken ser deg eller har sett deg. Gjør deg forstått, synlig og søk blikkontakt. Unngå å havne i blindsonen til bilister og større kjøretøy, og sitter du bak rattet selv – sjekk blindsonen, sier Johannessen.

De ni store byområdene er i Oslo/Akershus, Bergensområdet, Nord Jæren, Trondheimsområdet, Buskerudsregionen, Kristiansandregionen, Nedre Glomma, Grenland og Tromsø.

Fakta fra undersøkelsen

  • 61 % har ofte eller av og til opplevd utrygge situasjoner i samspill med andre trafikantgrupper

  • 34 % har opplevd utrygge situasjoner grunnet nære passeringer

  • Kun 21 % mener de selv er svært god på å gi tydelige tegn til andre

  • 74 % av sjåfører innen tungtransport og buss sier de alltid sjekker blindsonen. Kun 32 % av syklistene svarer at de alltid er bevisst på blindsonen

  • 54 % mener folk er mer opptatt av seg selv enn til å bidra til et godt samspill i trafikken

  • Intensjonen er god: Ved spørsmål om «neste gang jeg ferdes i trafikken i byområder skal andre oppleve at jeg er oppmerksom og viser hensyn til andre», svarer 60 % seg «helt enig» og 25 % som «litt enig»